یخ در بهشت ساز Slush Machine

این محصول جهت تهیه انواع فالوده از شربت های موجود در بازار مورد استفاده بوده و در انواع تک، دو و سه مخزن موجود می باشد.

* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد. 

یخ در بهشت ساز

دستگاه های فوق جهت تهیه نوشیدنی های مختلف به صورت یخ دربهشت مورد استفاده است. این دستگاه ها امکان خنک نگه داشتن شربت را نیز دارد. 

 * برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد  

دستگاه های فوق جهت تهیه نوشیدنی های مختلف به صورت
 یخ دربهشت مورد استفاده است. این دستگاه ها امکان خنک 
نگه داشتن شربت را نیز دارد. 


 


* برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.
 

[1]