کباب پزها
*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد


*برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد*
برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد

 

این کباب پز برای پختن کباب به صورت اتوماتیک و بدون پشت و رو کردن سیخ توسط آشپز مورد استفاده قرار می گیرد .*برای توضيحات بيشتر روی عنوان محصول کليک نماييد.
  

[1]