حلیم صاف کن دو دیگ

دستگاه حلیم صاف کن دو دیگ
 این دستگاه جهت صاف کردن انواع حلیم گندم و بادمجان به منظور جدا کردن ذرات درشت پوست گندم و یا دانه های بادمجان از مخلوط حلیم مورد استفاده است. دستگاه مورد نظر دارای دو صافی فلزی از جنس آلومینیوم می باشد و موتور دستگاه در بالای آن قرار دارد.

اول    قبل    بعد    آخر