دستگاه چانه گیر و پهن کن (چانه گیر و وردنه برقی)

دستگاه مورد نظر تلفیقی از دستگاه چانه گیر و پهن کن می باشد که چانه گرفته شده را یک بار وردنه زده و کار را برای شاطر ساده می کند.                                                                    
اول    قبل    بعد    آخر