خمیرگیر نانوایی

انواع خمیرگیر در ظرفیت های 8، 15، 40، 60، 90، 120، 180 و 240 کیلوگرم خمیر موجود می باشد. این 

خمیرگیر ها در انواع مختلف با پاتیل و پارو استیل یا آلومینیوم موجود می باشد.
خمیرگیر 180 کیلویی با پاتیل و پارو استیل
خمیرگیر 180 کیلویی با پاتیل و پارو استیل


خمیرگیر 15 کیلویی با پاتیل و پارو آلومینیوم

        بعد    آخر